sunnuntaina, maaliskuuta 20, 2005

Ceacht a Dó, an Dara Ceacht - Oppitunti kaksi, toinen oppitunt - An Téacs - Teksti


Tá Máirtín ag obair i mBaile Átha Cliath. Cén sórt oibre atá aige? Is múinteoir é. Tá sé ag múineadh Gaeilge do dhaltaí meánscoile. Tá na daltaí cantalach. Tá siad ag déanamh clampar go minic. Ní suim leo Gaeilge a fhoghlaim. Is iad na rudaí is suim leo ná ceol, ól agus drugaí. Ní suim leo cúrsaí grá. Tá na buachaillí róchotúil, agus na cailíní róbhródúil. Tá siad ag caitheamh anuas ar an múinteoir. Tá siad ag fáil an cheachta ródheacair. Ní maith leo a dhath a dhéanamh ar mhaithe leis an scoil. Tá Máirtín míshásta leis na daltaí. Tá sé míshásta leis an obair ar fad. Ní maith leis a chuid ama a chur amú ag múineadh daltaí dána. Is maith leis leabhair a léamh agus comhrá a dhéanamh os cionn pionta leanna. Ní maith leis an iomarca a ól. Is fuath leis cuideachta a dhéanamh do dhaoine ar meisce. Is fear stuama é i gcúrsaí na dí.

Tá Cathal ag obair i dteach tábhairne. Tá Máirtín ag teacht isteach. Tá Máirtín ag labhairt le Cathal. Tá Máirtín ag iarraidh ar Chathal pionta a dhíol leis. Tá Cathal ag síneadh an phionta chuige. Tá Máirtín ag caitheamh anuas ar na daltaí. Tá Máirtín ag ól an phionta. Tá Máirtín ag iarraidh pionta eile ar Chathal. Tá Cathal ag fiafraí de, cad é a chuir a leithéid d'fhonn ólacháin air. "Na scoláirí", atá Máirtín a rá le Cathal. "Tuigim", atá Cathal a rá le Máirtín.

perjantaina, tammikuuta 23, 2004

An Dara Ceacht, Ceacht a Dó - Toinen oppitunti, oppitunti kaksi


Úsáid an Ainmfhocail Bhriathartha - Verbaalisubstantiivin käyttö


Useimmissa meidän osaamissamme kielissä verbien perusmuotona pidetään infinitiiviä, mutta iirissä ei sellaista ole. Sen sijaan iirissä on verbaalisubstantiivi, joka ei missään mielessä ole verbin perusmuoto. Sanakirjat käyttävät yleensä perusmuotona verbin käskymuotoa eli imperatiivia, joka on yleensä sama kuin verbin vartalo: creid! "usko!", tosin vanhemmat sanakirjat aakkostavat verbit - latinan mallin mukaan - ensimmäisen persoonan yksikön preesensin mukaan, siis creidim "uskon". Tämän lisäksi jokaisesta verbistä on aina syytä opetella myös sen verbaalisubstantiivi, ja oma käytäntöni onkin aina mainita verbit muodossa "imperatiivi!/verbaalisubstantiivi", esim. näin:

creid!/creidiúint uskoa

mothaigh!/mothú tuntea; kuulla

braith!/brath tuntea; olla riippuvainen

iarr!/iarraidh pyytää; yrittää

féach!/féachaint katsoa; koettaa; yrittää

meas!/meas arvioida, arvella, arvostaa

caith!/caitheamh kuluttaa, käyttää; heittää, ampua; täytyä

stad!/stad pysähtyä, lopettaa, pysäyttää

éist!/éisteacht kuunnella; vaieta, sulkea suunsa; lopettaa

salaigh!/salú liata

tuig!/tuiscint ymmärtää

rith!/rith juosta, virrata, kulua loppuun; hoitaa, ylläpitää, pitää käynnissä

ól!/ól juoda

mair!/maireachtáil elää, jäädä henkiin; jatkaa, jatkua

mungail!/mungailt pureskella, mässyttää

buail!/bualadh lyödä; puida

rothaigh!/rothaíocht pyöräillä

tiomáin!/tiomáint ajaa

gabh!/gabháil ottaa, vallata

bligh!/bleán lypsää

breathnaigh!/breathnú katsoa; arvioida

teilg!/teilgean heittää, oksentaa, tuomita

tréig!/tréigean jättää, lähteä, hyljätä, häipyä, haipua

maith!/maitheamh antaa anteeksi

cruthaigh!/cruthú luoda; osoittaa, todistaa; osoittautua, pärjätä (hyvin tai huonosti)

Kuten näkyy, verbaalisubstantiivit voidaan johtaa verbeistä aika monella tavalla. Sellaistakin näkee joskus, että verbaalisubstantiivi on täysin erilainen kuin vastaava verbi, mutta tämä rajoittuu epäsäännöllisiin verbeihin, joita iirissä on oikeastaan todella vähän. (Ainoa esimerkki, joka tulee suoralta kädeltä mieleen, on téigh!/dul "mennä", ehdottomasti iirin epäsäännöllisin verbi.) On hyvin tavallista, että verbaalisubstantiivien tapaan käytetyllä substantiivilla ei ole vastaavaa verbiä, mutta sitä vastoin on hyvin harvinaista, että verbillä olisi vain tavalliset taivutusmuodot ilman verbaalisubstantiivia - ainoa mieleeni tuleva esimerkki on yksinomaan Munsterin murteessa käytetty verbi ráinigh. Tämä on oikeastaan nyttemmin säännölliseksi verbiksi iirissä muuttuneen verbin sroich!/sroicheadh vanha epäsäännöllinen menneen ajan muoto, joka on lähtenyt omille teilleen ja muuttanut hieman merkitystäänkin. Joskus verbaalisubstantiivilla voi olla merkityksiä, jotka puuttuvat sen finiittisiltä verbimuodoilta: esimerkiksi iarr-verbi tarkoittaa finiittisenä lähinnä "pyytää", mutta sen verbaalisubstantiivilla iarraidh on myös merkitys "yrittää", ja huutamista tarkoittavan verbin gáir! verbaalisubstantiivi gáire (Ulsterissa gáirí) viittaa etupäässä nauramiseen. Tällainen on kuitenkin tuiki harvinaista.

Verbaalisubstantiivien muodostamisessa esiintyy murteittain paljonkin vaihtelua. Creidiúint on standardi, mutta eteläisissä murteissa esiintyy myös muoto creistiúint (joka on alun perin varmastikin ollut creidsiúint), Ulsterissa taas tavataan verbaalisubstantiivia creidbheáil. Cruthaigh-verbillä on Connemarassa verbaalisubstantiivi cruthachtáil, mair-verbi on kuuluisa verbaalisubstantiivien kirjosta eri murteissa: mairstint, mairstean, mairstin (Ulster), mairiúint, maireachtaint (Munster). Connachtilaiset murteet (Connemara ja Mayo) käyttävät joskus -achan-päätettä sellaisilla verbeillä, joilla kirjakieli suosittaa säännöllisempää -päätettä.

Verbaalisubstantiiveja voidaan käyttää seuraavasti:

- Verbin déan!/déanamh "tehdä" kanssa finiittiverbien korvaamiseen: Déanann sé an t-urlár a ghlanadh gach uile lá "Hän puhdistaa lattian joka ikinen päivä" ei tarkoita oleellisesti eri asiaa kuin Glanann sé an t-urlár gach uile lá. (Glan!/glanadh "puhdistaa, siivota".) Tämä ei tosin ole kovin tavallista niin helpoilla ja tavanomaisilla verbeillä kuin glan!/glanadh. Sitä vastoin jos verbi on kovin pitkä ja hankala, tämä käyttötapa voi tulla kyseeseen: esimerkiksi Céard a dhéanann an meafar seo a shamhailchomharthú? on oikeasti hieman luontevampi tapa kysyä "Mitä tämä metafora symbolisoi?" (sananmukaisesti "Mitä tämä metafora tekee symbolisoida?", vrt. englannin "What does this metaphor symbolise?") kuin Céard a shamhailchomharthaíonn an meafar seo?.

- Ylipäätään sillä tavalla kuin muut kielet käyttävät verbien infinitiiviä. Tällaisissa konstruktioissa objekti tulee ensin, sitä seuraa a (tämä tulee alun perin prepositiosta do) ja lopuksi tulee verbaalisubstantiivi, jonka ensimmäinen konsonantti on heikennetty:

an t-urlár a ghlanadh puhdistaa lattia (verbi glan!/glanadh puhdistaa, siivota)

Gaeilge a fhoghlaim oppia iiriä (verbi foghlaim!/foghlaim oppia, murteittain myös "opettaa")

tobac a chaitheamh polttaa tupakkaa (verbi caith!/caitheamh heittää, ampua, kuluttaa, käyttää, täytyä)

leabhair a scríobh kirjoittaa kirjoja (verbi scríobh!/scríobh kirjoittaa)

bróga a chaitheamh pitää, käyttää kenkiä

éadaí a chaitheamh pitää, käyttää vaatteita

uisce beatha a ól juoda viskiä (verbi ól!/ól juoda)

scéal a chreidiúint uskoa juttu, tarina (verbi creid!/creidiúint uskoa)

bó a bhleán lypsää lehmää (verbi bligh!/bleán lypsää)

ríomhaire a cheannach ostaa tietokone (verbi ceannaigh!/ceannach ostaa)

Tällaiset infinitiivirakenteet voidaan sitten liittää modaalisiin rakenteisiin, esimerkiksi is maith liom, ní maith leat "minä pidän, minä en pidä" vaikkapa seuraavasti:


caithfidh tú culaith níos fearr a cheannach "sinun täytyy (caithfidh tú) ostaa parempi puku (culaith = puku, níos fearr = parempi)

is maith liom leabhair a léamh "minä pidän (is maith liom) kirjojen lukemisesta (léigh!/léamh = lukea)"

ní mór dúinn an síol a chur "meidän täytyy (ní mór dúinn, oikeastaan "ei ole suuri meille", ts. "ei ole meiltä liikaa vaadittu") kylvää siemen (síol = siemen, cuir!/cur = panna, asettaa paikalleen, kylvää, haudata)"

is fuath liom mo sheomra a ghlanadh "inhoan sitä (fuath = viha), että minun täytyy siivota huoneeni, inhoan huoneeni siivoamista (seomra = huone, mo sheomra = minun huoneeni)

- Kestomuotojen, tekeillä olemista ilmaisevien liittomuotojen muodostamiseen - olen tekemässä jne. Näiden muodostamiseen tarvitaan myös prepositioita ag = -lla, omistuksessa, kohdalla, (työn) kimpussa, ja do = -lle; sekä olla-verbiä, siis tilapäistä tai paikallista olemista tarkoittavaa verbiä .

JOS KESTOMUODOLLA EI OLE OLLENKAAN OBJEKTIA

Jos kestomuodolla (on tekemässä -muodolla) ei ole ollenkaan suoraa kohdetta eli objektia, lauseen sanajärjestys on seuraava:

TÁ + SUBJEKTI + AG + VERBAALISUBSTANTIIVI


Esimerkkejä:


Tá Tomás ag cruthú go maith ar scoil. "Tomás pärjää koulussa hyvin."


Tá Cathal amuigh ag rothaíocht. "Cathal on ulkona (amuigh) pyöräilemässä." (roth = pyörä, rothar = polkupyörä, rothaí = polkupyöräilijä, rothaíocht = polkupyöräillä, polkupyöräileminen)


JOS KESTOMUODOLLA ON OBJEKTI


Jos kestomuodon objekti on substantiivi, silloin tämä substantiivi seuraa verbaalisubstantiivia. Periaatteessa sen pitäisi silloin aina olla genetiivimuodossa, mutta käytännössä tästä säännöstä fuskataan aika usein, ainakin jos objekti on monikko, eikä sen edessä ole artikkelia. Miksikö genetiivimuodossa? No, siksi, että tällainen kestomuoto - vaikkapa tá mé ag déanamh an ruda "minä olen tekemässä asiaa" - tarkoittaa sananmukaisesti minä olen asian tekemisellä, eli objekti (asia) on nimenomaan verbaalisubstantiivin (tekeminen) genetiivimääre.


Iirissä genetiivimääre tulee aina pääsanansa jälkeen - suomeksi sanotaan miehen auto, mutta iiriksi gluaisteán an fhir, siis "auto miehen". Siksipä myös verbaalisubstantiivin genetiiviattribuutti tulee pääsanansa jälkeen, eli déanamh an ruda "asian (rud) tekeminen (déanamh)".


Lisää esimerkkejä:


Tá Máirtín ag pógadh an chailín. "Máirtín suutelee tyttöä."
Tá Seán ag tiomáint an ghluaisteáin. "Seán ajaa/kuljettaa autoa."
Tá mé ag scríobh an cheachta seo. "Minä kirjoitan tätä oppituntia." (Ceacht "oppitunti, läksy" on maskuliini, an ceacht, genetiivi on ceachta ja artikkelin kanssa an cheachta.)


Tá an coiste ag cardáil na ceiste. "Komitea pohtii kysymystä". (Coiste "komitea". Verbi cardáil on käskymuodossa samannäköinen kuin verbaalisubstantiivinsa - kuten -áil-loppuiset verbit yleensäkin - ja tarkoittaa alun perin villojen karstaamista, mutta nykykielessä myös jostain aiheesta keskustelemista, sen pohtimista ja käsittelyä. Ceist "kysymys" on feminiini - an cheist - ja saa genetiivimuodon na ceiste.)


Yhteenvedonomaisesti voidaan siis sanoa, että kun verbaalisubstantiivilla on suora objekti, JOTA ILMAISTAAN SUBSTANTIIVILLA (ei pronominilla), sanajärjestys on seuraava:


TÁ + SUBJEKTI + AG + VERBAALISUBSTANTIIVI + OBJEKTI GENETIIVIMUODOSSA

sunnuntaina, lokakuuta 26, 2003

An Dara Ceacht, Ceacht a Dó - Toinen oppitunti, oppitunti kaksi


Huom: tässä kohtaa lienee varmaan aiheellista todeta, että toinen on standardikielellä dara, mutta sen lisäksi erityisesti Munsterin murteissa käytetään muotoa tarna ja Ulsterissa sekamuotoa darna.

An tUrú - Pimennys


Pimennys on sananalkuinen konsonanttimuutos, jonka yhteydessä soinnittomat konsonantit muuttuvat soinnillisiksi ja soinnilliset nasaaleiksi. Siis näin: b -> m, c -> g, d -> n, f -> bh (bh tunnetusti äännetään v- tai w-mäisenä, ja tarkkaan ottaen sekä iirin f että bh ovat bilabiaalisia äänteitä, ne siis äännetään molempia huulia käyttäen - eikä labiodentaalisesti alahuuli ylähampaita vasten, kuten meille tutut v ja f!), g -> ng, p -> b, t -> d. Jos sanan alussa on vokaali, pimennys ilmenee siten, että sen alkuun lisätään n-.

Iirinkielisen tekstin tunnusomainen hurja ulkonäkö johtuu siitä, että pimennyksen yhteydessä kirjoitetaan näkyviin myös sanan alkuperäinen alkukirjain, siis seuraavasti:

b - mb

c - gc

d - nd

f - bhf

g - ng

p - bp

t - dt


Huomaa, että nd- äännetään [n], mutta ng-:ssä kuuluvat siinä mielessä molemmat kirjaimet, että se äännetään äng-äänteenä.

Pimennys esintyy tyypillisesti mm. seuraavissa yhteyksissä:

- Kun yksinkertaista prepositiota seuraa määräinen substantiivi, se yleensä pimennetään Munsterin ja Connachtin murteissa: an fear "mies" - ag an bhfear "miehellä, miehen luona, miehen hallussa"; an bhean "nainen" - ag an mbean "naisella, naisen luona, naisen hallussa". Ulsterissa sitä vastoin tässä käytetään heikennystä: ag an fhear, ag an bhean. Huomaa, että d ja t eivät tässä yhteydessä pimene eivätkä heikenny standardikielessä - ag an doras "ovella", leis an traein "junalla". Vain Munsterin murteessa näkee ja kuulee sellaista kuin ag an ndoras, leis an dtraein.

- Monien verbipartikkeleiden yhteydessä: glanann Art an seomra gach uile lá "Artturi siivoaa huoneen joka päivä" - deir Art go nglanann sé an seomra gach uile lá "Artturi sanoo, että hän siivoaa huoneen joka päivä". Ennen kaikkea verbipartikkelit go "että", nach "että ei; eikö", an "-ko, -kö, tokko" toimivat tällä tavalla. Huomaa, että saman näköiset kopulaverbin muodot eivät aiheuta heikennystä. Ensimmäisen oppitunnin tekstissä meillä oli esimerkkejä tästä: nach Éireannach thú? "etkö sinä ole irlantilainen?" Tässä nach ei ole verbipartikkeli, vaan koko verbi - kopulaverbin is "on" negatiivinen kysymysmuoto.

An Réamhlitir h- - Etuliitekirjain h-


Silloin kun edessä oleva kieliopillinen partikkeli ei heikennä eikä pimennä, se saattaa - varsinkin jos se päättyy vokaaliin - lisätä seuraavan vokaalin alkuun etuliitekirjaimen h-. Tämä kirjoitetaan ainakin virallisessa oikeinkirjoituksessa sanan kanssa yhteen ilman väliviivaa (paitsi että monet kyllä mielellään käyttävät siinä väliviivaa ihan selvyyden vuoksi, ja pedagogisista syistä olisin itsekin valmis niin tekemään), mutta ison kirjaimen edessä pienellä, ja tällöin ehdottomasti ilman väliviivaa. Esimerkkejä partikkeleista, joiden yhteydessä h- lisätään:

- Feminiinien määräisen artikkelin yksikön genetiivi: an éadáil "saalis, liikevoitto, rannalta kerätty maihin ajautunut ruoaksi tai muuten hyötykäyttöön sopiva tavara" - fear na héadála "mies, jolla on paljon saalista; mies, joka toi saaliin" (sananmukaisesti "saaliin mies").
Huomaa, että on pari kolme maantieteellistä nimeä, jotka ovat feminiinejä ja saavat määräisen artikkelin ainoastaan genetiivissä, jolloin ensimmäiseen vokaaliin totta maar lisätään se h-: Éire "Irlanti", Poblacht na hÉireann "Irlannin tasavalta", Tuaisceart na hÉireann "Pohjois-Irlanti" (sananmukaisesti "Irlannin pohjoinen"), Uachtarán na hÉireann "Irlannin presidentti", Bunreacht na hÉireann "Irlannin perustuslaki", Athaontú na hÉireann "Irlannin jälleenyhdistäminen", Ollscoil Náisiúnta na hÉireann "Irlannin kansallinen yliopisto", traidisiún pairliminteach na hÉireann "Irlannin parlamentaarinen perinne", saol na hÉireann "Irlannin/irlantilaisten elämä", Cumann Aistritheoirí agus Teangairí na hÉireann "Irlannin kääntäjien ja tulkkien liitto". (Huomaa kuitenkin, että parlamentin, Oireachtasin, kamarit ovat totutusti mutta poikkeavasti nimeltään Dáil Éireann, alahuone, ja Seanad Éireann, senaatti.)
Vastaavasti Alba "Skotlanti": Gaeilge na hAlban "Skotlannin gaeli, skottigaelin kieli", Pairlimint na hAlban "Skotlannin parlamentti", daonlathas na hAlban "Skotlannin demokratia", dlí na hAlban "Skotlannin laki/lainsäädäntö", Oifig na hAlban "Scottish Office, Skotlannin asioiden ministeriö (Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksessa)".
Lisäksi pitää muistaa Eamhain Mhacha, Irlannin taruaikojen myyttinen pääkaupunki (joka lienee sijainnut Armaghin, iiriksi Ard Mhachan kreivikunnassa nykyisessä Pohjois-Irlannissa). Sen genetiivi on ainakin muinaisiiriläisiä taruja nykykielelle sovittaneen, syntyperäisen iirinpuhujan ja iirin nykykirjallisuuden perustajan, isä Peadar Ua Laoghairen mukaan artikkelillinen, siis laochra na hEamhna Macha "Eamhain Mhachan sankarit". (Englanninkielisissä yhteyksissä Eamhain Mhachaa kutsutaan mieluummin muinaisiirinkielisellä nimimuodolla Emain Macha.)

- Käskyt kieltävä partikkeli ná!: abair é! "sano se!" - habair é! "älä sano sitä!"

- Kopulan kieltomuoto liittää h:n sitä seuraaviin pronomineihin é, í, iad, ea: is í Máire Mhac Giolla Íosa Uachtarán na hÉireann "Mary McAleese on Irlannin presidentti" - hí Dana Rosemary Scallon Uachtarán na hÉireann "Dana Rosemary Scallon ei ole Irlannin presidentti"

An Aidiacht Shealbhach - Possessiiviadjektiivi


Iirin persoonapronomineilla ei ole genetiivimuotoja - minun, sinun jne. - vaan possessiiviadjektiivit. Toisin kuin iirin normaalit adjektiivit, possessiiviadjektiivit asetetaan substantiivin eteen, ja ne aiheuttavat sille alkumutaatioita - riippuen siitä, mikä possessiiviadjektiivi on kyseessä, alkumutaatio voi olla pimennys, heikennys tai etuliitekirjain h-.

YKSIKKÖ:

minun = MO + heikennys
sinun = DO + heikennys
hänen/sen (MASK.) = A + heikennys
hänen/sen (FEM.) = A
+ etuliitekirjain h-

MONIKKO:

meidän = ÁR + pimennys
teidän = BHUR + pimennys
heidän, niiden = A + pimennys


Possessiiviadjektiivit aiheuttavat mutaation periaatteessa aina kun se on mahdollinen. Määräinen artikkeli ei aiheuta heikennystä d:lle eikä t:lle maskuliinin yksikön genetiivissä - an post - fear an phoist "posti - postin mies" (ts. postimies), mutta an doras - deoch an dorais "ovi - oven juoma" (ts. läksiäisryyppy) - eikä feminiinin yksikön nominatiivissa - bean - an bhean "nainen", mutta dair - an dair "tammi". Se ei myöskään pimennä d:tä eikä t:tä kun edellä tulee yksinkertainen prepositio: ag an mbean, tríd an bpost, mutta ag an doras, in aice leis an dair. (Munsterin murteessa, ainakin Kerryssä, voidaan kyllä sanoa ag an ndoras, in aice leis an ndair, mutta tämä on murteellista kielenkäyttöä, jota kirjakieltä kirjoitettaessa ei ole syytä matkia, ellei sitten pyritä johdonmukaisesti kerryläiseen ilmaisutapaan.) Tunnetusti määräinen artikkeli ei myöskään - siis ei sen enempää maskuliinin genetiivissä kuin feminiinin nominatiivissakaan - heikennä heikentyvää sananalkuista s:ää, vaan korvaa sen t:llä: sráid - an tsráid, solas - teach an tsolais jne. Possessiiviadjektiiveilla ei näitä rajoituksia ole. Toisin sanoen possessiiviadjektiivit heikentävät kaiken, mikä voidaan heikentää, ja pimentävät kaiken, mikä voidaan pimentää. Katsotaanpa seuraavia esimerkkejä:

mo thóin takapuoleni (käytetään myös halveksivana kieltosanana, kuten englannin my ass)

do thóin takapuolesi

a thóin hänen takapuolensa (miehen)

mo charr autoni

mo ghluaisteán autoni (kirjakielisemmin)

mo mhótar autoni, moottorini (sanan mótar "moottori" käyttäminen "auton" merkityksessä on muistaakseni erityisesti Munsterin murteelle tyypillistä; tämä selittyy sillä, että englannissakin auto on joskus motor car).

do charr autosi

do ghluaisteán autosi

do mhótar autosi, moottorisi

a charr hänen autonsa (miehen)

a ghluaisteán hänen autonsa (miehen)

a mhótar hänen moottorinsa, hänen autonsa (miehen)

a carr hänen autonsa (naisen)

a gluaisteán hänen autonsa (naisen)

a mótar hänen autonsa, moottorinsa (naisen)

ár gcarr meidän automme

ár ngluaisteán meidän automme

ár mótar meidän automme

bhur gcarr teidän autonne

bhur ngluaisteán teidän autonne

bhur mótar teidän autonne

a gcarr heidän autonsa

a ngluaisteán heidän autonsa

a mótar heidän autonsa

mo theach taloni

do theach talosi

a theach hänen talonsa (miehen)

a teach hänen talonsa (naisen)

ár dteach meidän talomme

bhur dteach teidän talonne

a dteach heidän talonsa

m'fheirm farmini, maatilani (huomaa: mo -> m', kun sitä seuraa fh-, jota tunnetusti ei äännetä mitenkään)

d'fheirm sinun maatilasi

a fheirm hänen maatilansa (miehen)

a feirm hänen maatilansa (naisen)

ár bhfeirm meidän maatilamme

bhur bhfeirm teidän maatilanne

a bhfeirm heidän maatilansa

mo dheartháir veljeni

mo dheirfiúr sisareni

mo bhean chéile vaimoni

m'fhear céile aviomieheni

mo ghrá geal tyttö-/poikaystäväni (sananmukaisesti "kirkas rakkauteni", ts. "oma kultani")

mo mháthair äitini

m'athair isäni (huomaa: mo -> m', kun vokaali seuraa - tai fh-, joka tunnetusti on pelkkä mykkä merkki)

Jos halutaan erityisesti korostaa omistajan henkilöä, substantiivin jälkeen voidaan lisätä sanan viimeisen konsonantin tai vokaalin leveyden tai ahtauden mukaan joko -sa tai -se, aivan kuin -pronominin painokkaampi muoto on mise: m'fhear céile-se, mo ghrá geal-sa jne. (Väliviivaa käytetään tässä selvyyden vuoksi. Käytännössä se ei ole mitenkään välttämätön, ja kielen oppijan tulee varautua sellaisiin kirjoitusasuihin kuin mo ghrá gealsa, mo mháthairse jne.) Tämä siis koskee kaikkia niitä possessiiveja, joita vastaavan persoonapronominin pitkä muoto päättyy -sa tai -se: mo charr-sa (vrt. mé - mise), do charr-sa (vrt. tú - tusa), a carr-sa (vrt. sí - sise), bhur gcarr-sa (vrt. sibh - sibhse). Mutta jos persoonapronominin pitkä muoto päättyy -san tai -sean, näitä päätteitä käytetään myös vastaavan possessiivimuodon korostamiseen: a charr-san, a gcarr-san (koska myös sé - seisean, siad - siadsan). Ár-possessiivia "meidän" korostetaan lisäämällä -ne tai -na, ár gcarr-na.

Myös sanaa féin voidaan käyttää possessiiviadjektiivien yhteydessä: mo bhealach "tieni", mo bhealachsa "MINUN tieni", mo bhealach féin "oma tieni, minun itseni tie". Mo Bhealach Féin on muuten myös kirjan nimi - se on Seosamh Mac Griannan tärkeimpiä teoksia.

Murre-eroista todettakoon sen verran, että Ulsterissa bhur saatetaan ääntää mur; sitä paitsi ainakin Ros Goillin murteessa kaikkia kolmea a-possessiiviadjektiivia seuraa heikennys, siis a theach, a teach, a dteach -> a theach. Toisaalta taas Connemarassa kaikki kolme monikkoa ovat sulautuneet yhteen: ár dteach, bhur dteach, a dteach -> a dteach.

sunnuntaina, syyskuuta 21, 2003

An Chéad Cheacht, Ceacht a hAon, ar Lean
Ensimmäinen oppitunti, oppitunti yksi, jatkuu


Nótaí agus Tráchtaireacht


Prepositioiden DO ja LE käytöstä ja persoonamuodoista


Iirissä yksinkertaisilla prepositioilla on persoonamuodot, vähän samaan tapaan kuin suomessa on sellaisia muotoja kuin kanssani, kanssasi, kanssaan. Tekstissä puheeksi tulevat prepositiot do, jonka perusmerkitys on "--lle, hyväksi, eduksi", ja le, joka tarkoittaa sekä "kanssa" että "jonnekin päin kääntyneenä". Näiden persoonamuodot ovat:

DO


dom = minulle


duit = sinulle


= hänelle, sille (MASKULIINI!)


di = hänelle, sille (FEMINIINI!)


dúinn = meille


daoibh = teille


dóibh = heille, niille


Jos do-prepositiota seuraa määräinen artikkeli an, se sulautuu yhteen tämän kanssa: an fear "mies", don fhear "(tietylle) miehelle". Pelkkä do heikentää kaikki konsonantit, jotka ovat heikennettävissä, olipa perässä sitten yksikkö tai monikko: d'fhear éigin "jollekin miehelle", d'fhir mhóra na hÉireann "Irlannin suurmiehille", do shearbhónta an fhir uasail "herrasmiehen palvelijalle". Don heikentää kaikki, paitsi d:n ja t:n, ja heikennettävän s:n (s + vokaali, sn, sl, sr) se muuttaa t:ksi, jolloin kirjoitetaan ts: don tsearbhónta seo. (VAIN Munsterin murteessa don heikentää. Munsterilaisten kirjailijoiden teoksissa näkee kirjoitettavan don bhfear, mutta tältä meidän pitäisi sulkea silmämme.) Monikossa do-prepositio EI sulaudu yhteen artikkelin kanssa eikä aiheuta määräiselle muodolle mitään normaalista monikkoartikkeleista poikkeavaa alkumutaatiota: na fir "miehet" - do na fir "miehille". Vain Munsterin murteessa sanotaan dosna: dosna fearaibh "miehille" (tuo kummallinen muoto fearaibh on myös Munsterin murteelle ominainen ainakin tässä sanassa - se on vanha monikon datiivi, jota ei tarvitse opetella itse käyttämään).

On varsin tavallista, että nämä muodot heikentyvät äännettäessä pysyvästi: dhom, dhuit, dhó jne., ja tämä näkyy usein oikeinkirjoituksessakin: Dia dhuit on aivan yhtä oikein kuin Dia duit.

Ulsterissa dom äännetään usein [du~h], ts. -m jää ääntymättä muuten kuin edellä olevan u-vokaalin nasaalisena värityksenä, ja lopussa kuuluu h-äänne. (Tämä tosiaankin on nimenomaan ulsterilainen ääntämistapa, vaikka muuten kirjoituksen o:n ääntyminen u:na viereisen - tai tässä tapauksessa vokaalin kanssa yhteensulautuneen - nasaalikonsonantin vaikutuksesta on yleensä tyypillistä connachtilaisille murteille.) Tämän takia ulsterilaista murretta jäljittelevät tekstit kirjoittavat mielellään domh pro dom. Alun d:n heikentyminen dh:ksi ei sitä vastoin tällä prepositiolla ole tavallista Ulsterissa.

Ulsterissa dóibh äännetään usein dófa, tai jopa daofa - tämä näytetään usein kirjoituksessakin. Sitä vastoin Connemaran murteille tyypillinen ääntämys, dóib selvällä b:llä, ei yleensä näy kirjoituksessa niissäkään teksteissä, joissa tavoitellaan connemaralaista murretta. Ulsterilaisissa teksteissä myös di voidaan kirjoittaa sikäläisen ääntämyksen mukaisesti daoithi.

LE


liom = minun kanssani


leat = sinun kanssasi


leis = hänen/sen kanssa (MASKULIINI!)


léi = hänen/sen kanssa (FEMINIINI!)


linn = meidän kanssamme


libh = teidän kanssanne


leo = heidän, niiden kanssa


Murre-eroista on syytä huomata, että Ulsterissa lausutaan ja mielellään kirjoitetaankin léithi pro léi, leofa pro leo. Connemaralaista ääntämystä lib pro libh, leob pro leo sitä vastoin ei mielellään kirjoiteta näkyviin.

Do- ja le- prepositioita käytetään mielellään kopulalauseissa, jotka viittaavat ihmisen henkilökohtaisiin asioihin, oloihin, mielipiteisiin ja tunteisiin: se on minusta hyvä, se on sinulle parempi, se on minulle vaaraksi, minä pelkään sitä. Nämä kopulailmaukset ovat silloin muotoa:
(KOPULAVERBI) + (ADJEKTIIVI TAI SUBSTANTIIVI) + (LE- TAI DO-PREPOSITIOMÄÄRE TAI PREPOSITION PERSOONAMUOTO) + (TOPIIKKI).

Tällaisissa konstruktioissa LE-prepositiolla on yleensä subjektiivisiin tunteisiin tai henkilökohtaiseen tilanteeseen viittaava, DO-prepositiolla objektiivisiin syihin tai olosuhteisiin viittaava merkitys. Vertaa seuraavia vastakohtapareja:

Kun kopulaverbiä seuraa sana dócha "todennäköistä":

is dócha dom é = "on todennäköistä, että se sattuu minulle/että teen sen", mutta:

is dócha liom é = "pidän sitä todennäköisenä";

Kun kopulaverbiä seuraa sana baol "vaara":

is baol duit é = "se on sinulle vaaraksi, uhkaa sinua" (se on sinulle objektiivisesti vaaraksi), mutta:

is baol leat é = "sinä pelkäät sitä, pidät sitä vaarallisena" (uskot subjektiivisesti niin);

Kun kopulaverbiä seuraa sana féidir:

is féidir dó é = "on mahdollista, että hän tekee sen" (koska ulkoiset olosuhteet eivät estä), toisaalta:

is féidir leis é = "hän voi, saattaa, osaa tehdä sen" (koska hänellä on taidot, kyvyt, osaaminen, tilaisuus, pelit ja vehkeet);

Kun kopulaverbiä seuraa sana eagal (joka liittyy substantiiviin eagla = "pelko"):

is eagal linn é = "me pelkäämme sitä" (meillä on subjektiivinen pelko), mutta:

is eagal dúinn é = "se on meille vaaraksi" (meillä on objektiivisesti syytä pelätä). Itse asiassa voidaan sanoa, että is eagal, joka on ulsterilainen ilmaus (sellainen sanonta kuin ní heagal dom - tai paikallisen murteen mukaan tietysti domh - merkityksessä "ei minulla ole hätää" esiintyy ainakin Séamus Ó Griannalla), tarkoittaa samaa kuin is baol, joka taas kuuluu ainakin Connachtin murteisiin.

Kun kopulaverbiä seuraa sana maith "hyvä":

is maith libh é = "te pidätte siitä", ts. subjektiivisen käsityksenne mukaan se on hyvä, mutta:

is maith daoibh é = "se on teille hyvä[ksi]", se on teille objektiivisesti hyväksi, esim. terveellistä

Samoin, kun meillä on sen komparatiivi/superlatiivimuoto fearr "parempi", "paras":

is fearr léi é "hänestä (naisesta) se on parempi, hän pitää siitä enemmän", mutta:

is fearr di é "hänelle (naiselle) se on enemmän hyväksi, hänen pitää mieluummin tehdä, ottaa [jne.] se". Esim. Is fearr leat seacláid a mhungailt, ach is fearr duit bia folláin a ithe: "Mieluummin mässytät (mungailt) suklaata (seacláid), mutta (ach) sinun on terveellisempi/sinun kuuluu pikemminkin syödä (ithe) terveellistä (folláin) ruokaa (bia)".

Kun kopulaverbiä seuraa sana fíor "tosi":

is fíor leo é "he pitävät sitä totena", subjektiivisesti, mutta:

is fíor dóibh é "he sanovat niin, ja se on totta".

Ihan aina do ja le eivät muodosta näin jyrkkiä vastakohtia. Kun niitä käytetään esim. sanojen cuspóir "päämäärä, tarkoitus, kohde" ja ciall "merkitys, järki, tolkku" kanssa, ne ovat aika vapaasti vaihdettavissa: Cad é is ciall don fhocal seo/leis an bhfocal seo? "Mitä tämä sana (focal) tarkoittaa?" Cad é is cuspóir don chogadh seo/leis an gcogadh seo? "Mistä tässä sodassa oikein on kyse?" (Huom: sanan cogadh eteen voidaan lisätä kirosana diabhal "piru, perkele, saatana" seuraavalla tavalla: Cad é is cuspóir leis an/don diabhal cogadh seo? "Mistä tässä vitun sodassa on kyse?") Emme ole vielä harjoitelleet verbaalisubstantiivin käyttöä (siitä tulee kohta puhe), mutta sanottakoon, että joskus on tarpeen käyttää verbaalisubstantiivikonstruktiota - lauseenvastiketta - ja molempia prepositioita, jolloin do osoittaa, kuka tekee vs-konstruktion ilmaisemaa toimintaa, ja le erottaa vs-konstruktion omaksi kokonaisuudekseen: Cad é is cuspóir dúinn le bheith ag fearadh an diabhal cogadh seo? "Mikä tarkoitus on sillä, että me olemme käymässä tätä pirun sotaa?" tai vapaammin suomennettuna: "Mitä vittuu me täällä soditaan?" - On kylläkin syytä todeta, että nykyiirissä on varmaan yhtä luontevaa käyttää rakennetta le sinn a bheith ag fearadh an diabhal cogadh seo (vrt. engl "us fighting this fucking war"); mutta tämä kuuluu oikeastaan vasta verbaalisubstantiivirakenteiden yhteyteen, ja niistä tulee puhe myöhemmin.

On tietysti myös sellaisia yllä kuvattua kopularakennetta käyttäviä sanoja, joiden kanssa käytetään vain jompaa kumpaa prepositiota, tai joilla rakenteen merkitys on eri prepositioiden kanssa niin erilainen, ettei niitä maksa vaivaa mainita samassa yhteydessä. Is dóigh liom é tarkoittaa "uskon niin, se on mielipiteeni", ja se on hyvin tavallinen ilmaus kaikissa murteissa. Is oth liom é tarkoittaa "pahoittelen sitä"; esim. is oth liom a rá "pahoittelen sanoa", "pahoittelen, että sanon", "valitan", "valitettavasti". Is danaid liom é tarkoittaa samaa kuin is oth liom é, mutta on selvästi harvinaisempi.

Kaunokirjallisuudessa näkee joskus käytettävän tätäkin rakennetta hyvinkin innovatiivisesti. Is aithreach liom é tai is aithríoch liom é tarkoittaa "kadun, pahoittelen, sitä". Seán Bán Mac Meanmanilta löytyy sitaatti Ní haithreach leat é, ach is aithreach duit é! "Sinä et kadu sitä, mutta sinulla on [objektiivinen] syy katua sitä", ts. "Jos et sitä kadukaan, niin sinun pitäisi katua!"

torstaina, syyskuuta 11, 2003

An Chéad Cheacht, Ceacht a hAon, ar Lean
Ensimmäinen oppitunti, oppitunti yksi, jatkuu

An Foclóir


foclóir (MASK) sanakirja, sanasto

ceacht (MASK) oppitunti - myös laisín (MASK)

chéad (edeltää substantiivia, aiheuttaa heikennyksen) ensimmäinen

a h-aon (numeroita lueteltaessa) yksi

téacs (MASK) teksti

Dia (MASK) Jumala

duit (preposition do = "-lle" sinä-muoto) sinulle. Äännetään ja kirjoitetaan usein pysyvästi heikentyneellä d:llä, siis dhuit.

is ei välttämättä ole kopulan muoto, vaan voi olla - kuten tässä - painoton muoto sanasta agus "ja". Huomaa, että is äännetään - sekä kopulaverbinä että tarkoittaessaan "ja" - leveällä s:llä, paitsi jos naapurina on ahdas vokaali.

Muire Neitsyt Maria. Muut Maria-nimiset henkilöt ovat iiriksi nimeltään Máire.

Dia duit tervehdysfraasi: hei, terve, hyvää päivää (sananmukaisesti Jumala sinulle)

Dia is Muire duit vastaus edelliseen tervehdysfraasiin: terve vaan itsellesi (sananmukaisesti: "Jumala ja Neitsyt Maria sinulle").

Huom!

- Ainakin Munsterin murteessa on mahdollista, että se, joka tervehtii ensimmäisenä, käyttää muotoa Dia is Muire duit. Tällöin tervehdykseen vastaaja sanoo Dia is Muire duit, agus Pádraig "Jumala ja Neitsyt Maria sinulle, ja Pyhä Patrik"
- Silloin kun Ulsterissa vielä oli syntyperäistä iiriä puhuvaa protestanttiväestöä, nämä pidättäytyivät mainitsemasta Neitsyt Marian nimeä. Sen sijaan he vastasivat: An Fear céadna duit "sama mies sinulle". Fear tarkoittaa "miestä", tosin Itä-Ulsterin murteessa sitä saatettiin käyttää miltei pronominin tavoin viittaamaan mihin tahansa edellä käytettyyn maskuliiniin substantiiviin.

cé? kuka? mikä?

thú sinä, sinut. "Sinä" on perusmuodossaan iiriksi , mutta verbien objektina sekä kopulalauseissa esiintyy muoto thú.

féin tarkoittaa oikeastaan - pronomineihin yhdistettynä - "itse" (kaikkihan me tiedämme uutisista, mitä sinn féin tarkoittaa) mutta tässä se on vain osa sanontaa: cé thú féin? "kuka sinä olet?" Vastaavasti: cé mé féin? "kuka minä olen?" cé hé féin? "kuka hän (mies) on?"
cé hí féin? "kuka hän (nainen) on?" cé sinn féin? "keitä me olemme?" cé sibh féin? "keitä te olette?" cé hiad féin? "keitä he ovat?"

foghlaimeoir (MASK) oppija, opettelija. Iirinkielisissä yhteyksissä se tarkoittaa melko yksiselitteisesti iirin oppijaa.

Éireannach irlantilainen

Fionlannach suomalainen

Kansallisuuksien nimiä

Sualannach ruotsalainen
Ioruach norjalainen
Lochlannach skandinaavi, viikinki
Íoslannach islantilainen
Danar tanskalainen (myös: viikinki, barbaari)
Gael gaelilainen, iiriä, skottigaelia tai manksia puhuva keltti
Gall vieras valloittaja, viikinki, normanni, englantilainen
Albanach skotti; pohjoisirlantilainen protestantti
Meiriceánach amerikkalainen
Poncán jenkki
Spáinneach espanjalainen
Portaingéalach portugalilainen
Francach ranskalainen (huom. pienellä kirjoitettuna francach = rotta)
Gearmánach saksalainen
Teotanach germaani, teutoni
Ceilteach keltti
Rúiseach, Rúiseánach venäläinen
Eastónach virolainen
Úcráineach ukrainalainen
Polannach puolalainen
Seiceach tsekki
Slóvacach slovakki
Eorpach eurooppalainen

ea se; Ulsterin murteen puhujat käyttävät oman ääntämyksensä ([ai], ei [a] - Connemarassa "ea" on lähinnä pitkä ää) mukaisesti yhä vanhaa kirjoitustapaa eadh. Tätä pronominia käytetään ainoastaan kopularakenteissa, yleisimmin vastattaessa kysyvään luokittelulauseeseen: an Éireannach thú? - is ea/ní hea "oletko irlantilainen? - olen/en ole". Huomaa, että iirissä ei ole sanoja "kyllä" eikä "ei" itsenäisinä. Niiden lähimmät vastineet ovat is ea ja ní hea, tai ulsterilaisittain is eadh/ní headh, chan eadh.

in aon chor (yhdessä kieltoilmaisun kanssa) suinkaan; ní hea in aon chor en/ei suinkaan. Myös ar chor ar bith (Ulsterissa ar scor ar bith) on mahdollinen.

fíor tosi

é (MASK) hän, se, hänet, sen, häntä, sitä (objektimuoto sekä kopulalauseissa käytettävä muoto)

bhail niiku, ottiatota, öö, totanoin; myös bhoil, bhuel. Kyseessä on tietysti englannin well iiriin lainattuna. Jollet halua käyttää tätä, voit sanoa sen sijaan ní hansa.

is cuma yksi ja sama, yksi lysti, yks v---n maku

ach [an] oiread (kieltosanojen yhteydessä) myöskään, senkään vertaa. Huomaa, että vaikka oiread "verta" on maskuliini, se ei saa vokaalia edeltävää t-:tä artikkelin jälkeen. Iirissä on aivan muutama substantiivi, joita käytetään tällä tavoin pronomineina, ja ne ovat usein immuuneja alkumutaatioille. (Tästä tulee myöhemmin puhetta vielä tarkemmin.)

Sasanach (MASK) englantilainen. Tämä on neutraali sana. Kun puhutaan englantilaisista vieraina valloittajina tai vihollisina, käytetään mielellään sanaa Gall, jolla voidaan viitata muihinkin Irlantia valloittamaan tulleisiin kansoihin (viikinkeihin, normandianranskalaisiin). Pohjois-Irlannissa Gall voi tarkoittaa paikalliseen protestanttiväestöön kuuluvaa henkilöä - tosin Ulsterin murteessa näistä käytetään mieluummin nimitystä Albanach, skotlantilainen. Iirinkielisten alueiden näkökulmasta Gall tarkoittaa englantia puhuvaa irlantilaista, joka ei halua oppia iiriä.

Gaeilgeoir (MASK) iirin kielen harrastaja

freisin myös. Connachtin murretta; Ulsterissa sanotaan fosta, Munsterissa usein leis.

amhlaidh niin, siten, sillä tolalla, sillä viisin. An amhlaidh? Niinkö todellakin on asian laita? Ní hamhlaidh. Chan amhlaidh. Ei suinkaan. Is amhlaidh. Niin on.

is dóigh liom olen sitä mieltä (että...)

liom (preposition le = kanssa, kohti yksikön ensimmäisen persoonan muoto) minun kanssani, minuun päin, (tällaisissa sanonnoissa lähinnä:) minun subjektiivisesta näkökulmastani

deacair vaikea(a)

don on yhteensulautuma prepositiosta do = -lle ja määräisestä artikkelista an. Huomaa, että kun edellä on prepositio, vokaalin eteen ei lisätä t-:tä: an tÉireannach, mutta don Éireannach.

an méid sin tarkoittaa sananmukaisesti "se määrä", mutta tässä sillä on indefiniittipronominin luonne, se tarkoittaa suunnilleen "kaikki tuo, mitä edellä on sanottu".

sin toimii yhdessä määräisen artikkelin kanssa pronominina "se, tuo": an fear sin "tuo mies". Vastaavasti an...seo = "tämä", an tsráid seo "tämä katu", ja an...úd (Ulsterissa an...udaí, Connemarassa an...údan) = "tuo (tuolla kaukana)": an gluaisteán úd/udaí/údan "tuo auto tuolla".

...a chreidiúint uskoa. (myös a chreistiúint Munsterin murteessa, a chreidbheáil Ulsterissa) Tämä on ns. verbaalisubstantiivi, joka toimii tässä verbin perusmuodon (infinitiivin) korvikkeena; varsinaista infinitiiviä ei iirissä ole. Tässä kohdassa ei tarvitse kuin ymmärtää lause; verbaalisubstantiivista tulee kyllä puhe myöhemmin.

is fíor duit sananmukaisesti "sinulle on totta", mutta oikeastaan se tarkoittaa "se, mitä sanot, on totta", ts. "olet oikeassa". Jos halutaan korostaa, että jokin "on totta vain sinulle", tulee käyttää le-prepositiota, jonka päämerkitys on kanssa: Is fíor leat é, ach [= mutta]ní fíor duit é! "Luulet niin, mutta olet väärässä" ("sinusta se on totta, mutta ei se ole totta, mitä uskot", tai sananmukaisemmin "se on totta sinun kanssasi, mutta se ei ole totta sinulta"). É tarkoittaa tässä "se".

deir sé hän sanoo

féin itse

mór suuri

an Gaeilgeoir Mór "Suuri iirinpuhuja", eräänlainen myyttinen hahmo, jonka loi Tadhg Mac Dhonnagáin laulussaan Amhrán an Ghaeilgeora, Iirinpuhujan laulu, joka tunnetaan nykyään paremmin nimellä Amhrán an Ghaeilgeora Mhóir, "Suuren iirinpuhujan laulu". "Suuri iirinpuhuja" viittaa laulun kertojanääneen. Laulun sanat tarkoittavat seuraavaa:

Bhí mise i ngrá le cailín, tráth

"Olin kerran rakastunut tyttöön"

Cailín a bhris mo chroí

"tyttöön, joka särki sydämeni

An cailín ab áille, ag siúl na sráide

A leithéid ní fhaca tú riamh


"Kaikkein kauneimpaan tyttöön, jollaista et ole koskaan kadulla kulkemassa nähnyt".

Agus bheimis pósta agus sásta inniu

"Ja tänään olisimme naimisissa ja onnellisia"

Bheadh páistí ar fud an tí

"[Meillä] olisi lapsia joka puolella taloa"

Ag gaeilgeoireacht ó dhubh go dubh

"Puhumassa iiriä [aamu]hämärästä [ilta]hämärään"

Murach a cuid gramadaí

"Mutta hänen kielioppinsa oli esteenä" (ts. unelmien tyttö teki iirissään liikaa kielivirheitä)


Ó, mura bhfuil an tuiseal ginideach agat

"Oi, jollet osaa genetiiviä oikein"

Agus slacht ar do chuid 'h'eannaí

"Ja jos h-kirjaimesi" - ts. heikennyksesi - "eivät ole kunnossa ja mallillaan"

Níl suim dá laghad agam ionat

"Niin et kiinnosta minua tippaakaan"

Mar is cinnte go mbrisfidh tú mo chroí

"Koska särkisit" - alkutekstissä futuurimuoto, "särjet" - "varmasti sydämeni" (oik. "koska on varmaa, että särjet sydämeni")

Ach más Gaeilgeoir snasta blasta thú

"Mutta jos olet hyväkielioppinen" [snasta = hiottu, kiillotettu] "ja hyväaksenttinen" [blasta = "maukas"] "iirinpuhuja"

Is má thuigeann tú cúrsaí gramadaí

"Ja jos ymmärrät kieliopin päälle" (oik. "ja jos ymmärrät kielioppiasioita")

Tar trasna na páirce móire chugam

"Tule suuren pellon poikki luokseni" - iirin páirc on tosiaan pikemminkin "pelto" kuin "puisto"

Táim anseo i dtóin an tí.

"Olen täällä talon takana" (tóin = "takapuoli"; myös "takamus", vrt. póg mo thóin <- engl. kiss my arse)

Táim ag siúl an bhóthair uaignigh seo

"Kuljen" - tässä oikeastaan "olen kulkenut" - "tätä yksinäistä tietä" - iirin uaigneach tarkoittaa "yksinäisen" lisäksi myös "aavemaista, pelottavaa"

Le fada fada an lá

"Jo kauan, kauan monen päivän ajan"

Ag cuartú na mná Gaelaí i ngach aon áit

"Etsimässä gaelilaista naista joka paikasta"

Ach faraor, níl sí le fáil

"Mutta voi, ei häntä löydy/ole saatavissa"

Bean atá tugtha don tuiseal tabharthach

"Nainen, joka on ihastunut datiivisijaan" - datiivisija on iiristä käytännössä lähes hävinnyt vakiintuneita sanontoja lukuunottamatta, ja sen käyttö on lähinnä pedanttista keekoilua

Bean a thuigeann na díochlaontaí

"Nainen, joka ymmärtää deklinaatiot" (substantiivien taivutusluokat)

Bean a rachadh chun na leapa liom

"Nainen, joka tulisi kanssani sänkyyn"

Le Graiméar na mBráithre Críostaí

"Kristillisten Veljien kielioppi mukanaan". Kristillisten Veljien kielioppi, Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí, on iirin laaja standardikielioppi. Lyhyt englanninkielinen versio samasta kieliopista, jonka tietysti menette heti tilaamaan rakkaalta sponsoriltamme, on nimeltään New Irish Grammar by the Christian Brothers. Kristilliset Veljet, Na Bráithre Críostaí, ja Fratres Minores eli Na Bráithre Mionúir, ovat opetustoimintaan keskittyviä katolisia munkkikuntia. Vielä nykyään suuri osa Irlannin kouluista on nimenomaan kirkon kouluja. Vanhempien aloitteesta perustetut uudet iirinkieliset koulut, na Gaelscoileanna - tai ulsterilaisittain na Gaelscoltacha - eivät aina ole nauttineet kirkon jakamatonta hyväksyntää, koska ne eivät ole kirkon kouluja.

Óra, mura bhfuil an tuiseal ginideach agat

"Oi, jos et osaa genetiiviä oikein..."jne

...Tar trasna na sráide caoile chugam

"Tule kapean kadun poikki luokseni"

Táim anseo i dtóin an tí.

"Olen täällä talon takana".

Mar sin, más tú an cailín seo

"Niinpä, jos sinä olet tämä tyttö"

Is má tá tú i do shaineolaí

"Ja jos sinä olet hyvin perillä" - sananmukaisesti jos sinä olet asiantuntijassasi, ts. asiantuntijan roolissa - tästä lauserakenteesta tulee vielä puhe

Ar rangabháil na deacrachta

"vaikeuden partisiipista" - tai vapaammin "siitä kaikkein vaikeimmasta partisiipista"

Gan trácht ar na tréaniolraí

"vahvoista monikoista nyt puhumattakaan"

Má bhaineann tú pléisiúr as na cosain chaola

"Jos ahtaat konsonantit tuottavat sinulle nautintoa" - huom. pléisiúr, vrt. englannin "pleasure"

Más maith leat an briathar saor

"jos pidät verbin persoonattomasta muodosta"

Tar liomsa, a stóirín, go n-éalóidh muid le chéile

"Tule kanssani, rakkaani, jotta karkaamme yhdessä"

Ach ar dtús, scrúdú beag gramadaí.

"Mutta sitä ennen pieni kielioppikoe".

deirtear leis hänelle sanotaan

go minic usein, useasti. Huomaa go: adjektiivien edessä tämä monikäyttöinen partikkeli tarkoittaa yleensä samaa kuin suomen -sti.

mac léinn opiskelija (mac = poika, léann = opinnot, [humanistinen] tiede, ts. "opin poika")

a fhiafraítear de häneltä kysytään, tiedustellaan

freisin myös (= Ulsterissa fosta, Munsterissa leis)

fosta myös (Ulsterin murretta)

deir sí hän (nainen) sanoo

Sorcha Ní Shúilleabháin Sarah O'Sullivan, tai vaikka Claire Sullivan. Ó (tai murteellisesti Ua) tarkoittaa alkujaan "pojanpoikaa, jälkeläistä". Sen genetiivimuoto on , joka heikentää sukunimen loppuosan alkukonsonantin: Ó Súilleabháin -> Uí Shúilleabháin.

Naimattoman naisen sukunimessä genetiivin eteen asetetaan sana iníon tai nighean, tytär, joka sulautuu 'n kanssa yhteen siten, että syntyy etuliite . Sorcha [sor@x@, sorax@] on etunimi, joka viittaa valoon tai kirkkauteen (vastakohta on dorcha, adjektiivi, joka tarkoittaa "pimeää"). Se voi toimia iirinkielisenä vastineena Sarahille, joka kuulostaa samalta, tai Clairelle, joka tarkoittaa suunnilleen samaa. Sukunimi Ó Súilleabháin lienee tyypillinen lähinnä eteläisille iirinkielisille alueille.

Kuuluisia iiriksi kirjoittaneita Ó Súilleabháineja ovat Amhlaoibh Ó Súilleabháin, jonka säilynyt päiväkirja Kilkennyn seudun elämästä 1820-30-luvulla on merkittävä sosiaalihistoriallinen lähdeteos (puhumattakaan siitä, että se sisältää korvaamatonta tietoa Kilkennyn - Cill Chainnigh - seudun nyttemmin jo aikapäiviä sitten hävinneistä murteista - Amhlaoibh kuului luultavasti seudun viimeiseen iiriä puhuneeseen sukupolveen) ja Muiris Ó Súilleabháin, joka on 1900-luvun moderneja klassikoita: hänen omaelämäkerrallinen lapsuus- ja nuoruuskuvauksensa Fiche Bliain ag Fás kertoo pienen pojan varttumisesta aikuiseksi Blasket-saarella (An Blascaoid Mór/The Great Blasket Island) Kerryn (Ciarraí) rannikolla; sen lisäksi Nuala Uí Aimhirgín on aika äskettäin toimittanut kirjaksi hänen kootut lehtijuttunsa nimellä Ó Oileán go Cuilleán, jotka sisältävät lähinnä romanttisia luonnon ja perinteisen elämän kuvauksia.

a hathair hänen (naisen) isänsä

athair isä

a máthair hänen (naisen) äitinsä

máthair äiti

as -sta, -stä

Learphall Liverpool

dóibh do-preposition 3. persoonan monikko: heille. "He ovat Liverpoolista" on iiriksi siis sananmukaisesti "on Liverpoolista heille." Vastaavasti: is as Turku dom "minä olen Turusta" ("on Turusta minulle").

is iomaí sananmukaisesti "on moni", sanan alussa käytettävä kopularakenne, jota seuraa yksiköllinen sana

is iomaí Éireannach... "(on) moni irlantilainen..."

a chuaigh go Learphall "(joka) meni Liverpooliin"

ar lorg oibre "työn perässä": ar = "-lla, -llä", lorg "jälki", obair, genetiivissä oibre "työ". Ar lorg oibre tarkoittaa siis sananmukaisesti "työn jäljillä"!

Uachtarán presidentti

Príomh-Aire pääministeri. Huom: tämä viittaa vain muiden maiden kuin Irlannin pääministereihin. Irlannin pääministeri on Taoiseach, sananmukaisesti "(heimo)päällikkö". Alkujaan termiä Príomh-Aire käytettiin myös Irlannin pääministeristä, mutta kun Irlannin itsenäistyessä ensimmäinen Dáil eli parlamentti valitsi Éamon de Valeran maan johtoon príomh-aireksi, ei päästy yksimielisyyteen siitä, tarkoittiko sana presidenttiä vai pääministeriä. De Valera ei ollut ensimmäinen príomh-aire; häntä ennen virkaa hoiti äkkivääränä nationalistiradikaalina tunnettu Cathal Brugha.

sceimhlitheoir terroristi

deachtóir diktaattori

ach tá sé as oifig anois mutta (ach) nyt (anois) hän () on () poissa virastaan, erotettu (as oifig)

ealaíontóir taiteilija

polaiteoir poliitikko

perjantaina, syyskuuta 05, 2003

An Chéad Cheacht, Ceacht a hAon, ar Lean
Ensimmäinen oppitunti, oppitunti yksi, jatkuu


An Téacs


An Múinteoir: Dia duit!

An Scoláire: Dia is Muire duit.

An Múinteoir: Cé thú féin?

An Scoláire: Is foghlaimeoir mé.

An Múinteoir: An Éireannach thú?

An Scoláire: Ní hea. Ní hea in aon chor. Is Fionlannach mé.

An Múinteoir: An fíor é? Bhail, is cuma. Ní Éireannach mé ach an oiread. Is Sasanach mé, ach is Gaeilgeoir mé freisin.

An Scoláire: An amhlaidh? Is dóigh liom gur deacair don Éireannach an méid sin a chreidiúint.

An Múinteoir: Is fíor duit.

Is foghlaimeoir é Julle Kukkonen. Ní Éireannach é. Is Fionlannach é. Deir sé gur Gaeilgeoir é. Deir sé gurb é an Gaeilgeoir Mór féin é. "Nach Éireannach thú?" a deirtear leis go minic. "An mac léinn tú?" a fhiafraítear de freisin. "Ní mac léinn mé", a deir sé. "Is léachtóir mé. Ach is foghlaimeoir mé freisin."

Is foghlaimeoir í Sorcha Ní Shúilleabháin fosta. Deir sí gurb Éireannach í. Is Éireannach é a hathair, ach is Sasanach í a máthair. Is as Learphall dóibh. Is iomaí Éireannach a chuaigh go Learphall ar lorg oibre.

An é Esko Aho an tUachtarán? Ní hé. Is í Tarja Halonen an tUachtarán.

Nach é Paavo Lipponen an Príomh-Aire? Ní hé. Is é Matti Vanhanen an Príomh-Aire.

An sceimhlitheoir é Osama bin Laden? Is ea. Is sceimhlitheoir é.

Nach deachtóir é Saddam Hussein? Is ea. Ach tá sé as oifig anois.

An ealaíontóir é George W. Bush? Ní hea. Is polaiteoir é.

tiistaina, elokuuta 26, 2003

An Chéad Cheacht, Ceacht a hAon, ar Lean
Ensimmäinen oppitunti, oppitunti yksi, jatkuu
An Chopail, an Séimhiú, an tAlt

An tAlt - Artikkeli


Indoeurooppalaisissa kielissä (slaavilaisia lukuun ottamatta) käytetään yleensä artikkeleita, eikä iiri ole poikkeus. Iirissä on kaksi kieliopillista sukua (inscne), jotka yksikön (uatha) perusmuodossa käyttävät samaa määräistä artikkelia

AN.

Kuten edellä jo sanottiinkin, feminiinin substantiivin alkukonsonantti heikentyy määräisen artikkelin jäljessä: b -> bh, c -> ch, f -> fh, g -> gh, m-> mh, p -> ph, paitsi että D ja T eivät tässä nimenomaisessa tapauksessa heikenny, ja heikentyvä S (ts. sl, sn, sr ja s + VOKAALI) muuttuu heikentymisen sijasta t:ksi, joka kirjoitetaan tS- (siis s kirjoitetaan näkyviin, vaikkei sitä äännetä, ja jos sana on erisnimi, t kirjoitetaan pienellä, mutta S isolla): an tsráid "katu", an tSráid Mhór "Pääkatu".

Maskuliinin substantiivin alkukonsonantti ei muutu. Sitä vastoin alkuvokaaliin liitetään T, joka kirjoitetaan pienellä silloinkin kun sanan alkukirjain on iso. Jos se ei ole, asetetaan väliviiva t:n ja vokaalin väliin. Siis esim. athair "isä", an t-athair "isä" (määräinen muoto), an tAthair Peadar Ua Laoghaire "Isä Peadar Ua Laoghaire".

Otsikossa meillä onkin kolme erinomaista esimerkkiä: alt "artikkeli" ja séimhiú "heikennys" ovat maskuliineja, kun taas copail "kopula" on feminiini, siispä an t-alt, an séimhiú, an chopail. Katsotaan vielä muutama muu substantiivi esimerkiksi:

Maskuliineja


ríomhaire - an ríomhaire tietokone

fear - an fear mies

buachaill - an buachaill poika

stócach - an stócach poika, nuorukainen

gearrbhodach - an gearrbhodach nenäkäs kukonpoika. Tulee sanoista gearr "lyhyt" ja bod - an bod "penis", ts. "lyhytpeniksinen henkilö"

cupa, cupán - an cupa, an cupán kuppi (cupa on Ulsterin murretta, cupán on standardikielen sana)

mála - an mála laukku, pussi

bord - an bord pöytä (Connachtissa ja Munsterissa; eräissä Munsterin murteissa myös clár - an clár, Ulsterissa tábla - an tábla)

Béarla - an Béarla englannin kieli

Muimhneach - an Muimhneach munsterilainen

Ultach - an tUltach ulsterilainen

Connachtach - an Connachtach connachtilainen

Éireannach - an tÉireannach irlantilainen

Albanach - an tAlbanach skotlantilainen; pohjoisirlantilainen protestantti

Gael - an Gael gaelilainen, iiriä tai skottigaelia puhuva henkilö

Manannach - an Manannach mansaarelainen

Fionlannach - an Fionlannach suomalainen

Sualannach - an Sualannach ruotsalainen

Ioruach - an tIoruach norjalainen

Gearmánach - an Gearmánach saksalainen

arm - an t-arm ase, armeija

Ollannach - an tOllannach hollantilainen

cumann - an cumann yhdistys

Giúdach - an Giúdach juutalainen

pobal - an pobal kansa, yhteisö, asujaimet

Muslamach - an Muslamach muslimi

am - an t-am aika

Críostaí - an Críostaí kristitty

óglach - an t-óglach sotilas, vapaaehtoissotilas, värvätty mies

óglachas - an t-óglachas sotapalvelus

fiannas - an fiannas aktiivipalvelus

amhrán - an t-amhrán laulu

Caitliceach - an Caitliceach katolinen

iomann - an t-iomann virsi

call - an call tarve

sceimhlitheoir - an sceimhlitheoir terroristi

riachtanas - an riachtanas välttämättömyys

dainséar - an dainséar vaara

galldachas - an galldachas englanninkielistyminen, englantilaistuminen

Gall - an Gall vieras valloittaja, normanni, viikinki, englantilainen, vihamielinen ulkomaalainen

Sasanach - an Sasanach englantilainen

osán - an t-osán housunlahje

Feminiinejäbean - an bhean nainen

girseach - an ghirseach tyttö

inscne - an inscne kieliopillinen suku

eolaíocht - an eolaíocht (luonnon)tiede

fuinneog - an fhuinneog ikkuna

catalóg - an chatalóg luettelo, kuvasto, katalogi

billeog - an bhilleog lehtinen

sráid - an tsráid katu

léine - an léine paita

bróg - an bhróg kenkä

Gaeilge - an Ghaeilge iirin kieli

Fionlainnis - an Fhionlainnis suomen kieli

Sualainnis - an tSualainnis ruotsin kieli

Ioruais - an Ioruais norjan kieli

Polainnis - an Pholainnis puolan kieli

Gearmáinis/Gearmáiltis - an Ghearmáinis/an Ghearmáiltis saksan kieli. Gearmáiltis on Ulsterin murretta (ja skottigaelia). Gearmáinis on virallista standardikieltä.